Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Chức năng nhiệm vụ

Xem với cỡ chữAA

Chức năng nhiệm vụ

(09:21 | 16/04/2018)

1. CHỨC NĂNG:
 
        Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, gồm các lĩnh vực: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, VSATTP và KHHGĐ cho người
 
2. NHIỆM VỤ SỞ Y TẾ
 
     2.1 Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
        a) Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế ở địa phương;
        b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;
        c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở;
        d)Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng Phòng Y tế.
     2.2 Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
        a) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;
        b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hanh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;
       c) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn;
       d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.
    2.3 Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
    2.4 Về y tế dự phòng:
        a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật.
        b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;
       c) Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV của Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.
    2.5 Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng:
       a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sơ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẩu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật;
        b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
    2.6 Về y dược cổ truyền:
        a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;
        b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;
        c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
    2.7 Về thuốc và mỹ phẩm:
        a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật;
        b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
    2.8 Về an toàn vệ sinh thực phẩm:
        a)Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các tổ chức và cá nhân kinh doanh, dịch vụ thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
        b) Cấp, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và đăng ký quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế.
    2.9 Về trang thiết bị và công trình y tế:
        a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luậy về trang thiết bị và công trình y tế;
        b)Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
    2.10 Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản:
        a)Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;
        b)Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản;
       c)Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.
    2.11 Về bảo hiểm y tế:
        a)Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;
        b)Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế ở địa phương.
    2.12 Về đào tạo nhân lực y tế:
        a)Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triểnnguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;
        b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    2.13 Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.
     2.14 Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.
     2.15 Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế.
     2.16 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
    2.17 Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
    2.18 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luậy đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    2.19 Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    2.20 Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.
    2.21 Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
             
    3. PHÂN CÔNG BAN GIÁM ĐỐC
                                       

           1. BS. Lê Hoàng Anh – Giám đốc
               Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh và Bộ Y tế về toàn bộ hoạt động của ngành và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau: 
              - Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
           -Phụ trách công tác tuyên huấn tư tưởng, tổ chức bộ máy, cán bộ, đào tạo, chính sách lao động tiền lương, Thi đua - Khen thưởng – Kỷ luật, Công nghệ tin học, đầu tư XDCB, công tác Kế hoạch – Tài chính, chỉ đạo và phụ trách một số dự án theo lĩnh vực phân công.
           - Chủ tịch các hội đồng chuyên ngành, Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật, lương, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
          - Chủ tài khoản của ngành, chủ tài khỏan Văn phòng Sở Y tế.
          - Trực tiếp phụ trách phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch – Tài chính, Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và xây dựng ngành, Phòng Nghiệp vụ Dượcg và Trung tâm Kiểm nghiệm.

           2. BS. Hà Văn Phúc - Phó Giám đốc
          - Phụ trách công tác điều trị, Giám định y khoa, giám định pháp y – tâm thần, công tác DS-KHHGĐ, chương trình y tế số 12 (Kết hợp Quân Dân y), phòng chống thảm họa thiên tai, công nghệ thông tin, Bảo hiểm y tế, nghiên cưu khoa học và chỉ đạo phát triển nền Y học cổ truyền trong tỉnh.
          - Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các đơn vị: Các bệnh viện đa khoa huyện, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y, Chi cục Dân số – KHHGĐ, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng Nghiệp vu Y, Văn phòng Sở và Thanh tra Sở; đồng thời là Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.
         - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc uỷ quyền.
         - Phụ trách một số dự án theo lĩnh vực được phân công.

         3. BS. Nguyễn Văn Hải – Phó Giám đốc.
        - Phụ trách công tác thuộc hệ y tế dự phòng, Truyền thông giáo dục sức khỏe, Vệ sinh an toàn lao động, củng cố màng lưới y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu.
       - Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm phòng chống bệnh xã hội; Trung tâm TTGDSK; Trung tâm Bảo vệ SKLĐ-MT; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và các Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố; đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giáo dục pháp luật.
         - Ký duyệt các hồ sơ, thủ tục hành chính theo lĩnh vực phụ trách.
         - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc uỷ quyền.
         - Phụ trách một số dự án theo lĩnh vực được phân công.
         4. BS. Nguyễn Trúc Giang - Phó Giám đốc
          - Phụ trách công tác Dược phẫm,  Hành chính, công tác DS-KHHGĐ, phòng chống thảm họa thiên tai, công nghệ thông tin,  và chỉ đạo phát triển nền Y học cổ truyền trong tỉnh.
          - Trực tiếp phụ trách chỉ đạo Văn phòng, Chi cục Dân số – KHHGĐ, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng Nghiệp vu Y, Văn phòng Sở và Thanh tra Sở, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 43 và Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính.
          - Phó Chủ tài khỏan ngành, Phó Chủ tài khỏan Văn phòng, chủ trì giao ban Văn phòng hàng tháng. 
          - Ký duyệt các hồ sơ, thủ tục hành chính theo lĩnh vực phụ trách.
         - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc uỷ quyền.
         - Phụ trách một số dự án theo lĩnh vực được phân công.

BBT