Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Chức năng nhiệm vụ

Xem với cỡ chữAA

Chức năng nhiệm vụ

(09:21 | 16/04/2018)

1. CHỨC NĂNG:
 
        Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, gồm các lĩnh vực: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, VSATTP và KHHGĐ cho người
 
2. NHIỆM VỤ SỞ Y TẾ
 
     2.1 Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
        a) Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế ở địa phương;
        b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;
        c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở;
        d)Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng Phòng Y tế.
     2.2 Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
        a) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;
        b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hanh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;
       c) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn;
       d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.
    2.3 Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
    2.4 Về y tế dự phòng:
        a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật.
        b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;
       c) Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV của Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.
    2.5 Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng:
       a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sơ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẩu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật;
        b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
    2.6 Về y dược cổ truyền:
        a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;
        b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;
        c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
    2.7 Về thuốc và mỹ phẩm:
        a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật;
        b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
    2.8 Về an toàn vệ sinh thực phẩm:
        a)Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các tổ chức và cá nhân kinh doanh, dịch vụ thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
        b) Cấp, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và đăng ký quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế.
    2.9 Về trang thiết bị và công trình y tế:
        a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luậy về trang thiết bị và công trình y tế;
        b)Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
    2.10 Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản:
        a)Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;
        b)Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản;
       c)Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.
    2.11 Về bảo hiểm y tế:
        a)Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;
        b)Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế ở địa phương.
    2.12 Về đào tạo nhân lực y tế:
        a)Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triểnnguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;
        b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    2.13 Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.
     2.14 Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.
     2.15 Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế.
     2.16 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
    2.17 Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
    2.18 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luậy đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    2.19 Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    2.20 Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.
    2.21 Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
             
    3. PHÂN CÔNG BAN GIÁM ĐỐC
                                       
         

1. Ông Hà Văn Phúc – Giám đốc Sở Y tế:

 Là Chủ tài khoản cơ quan; Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của ngành y tế theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được UBND tỉnh giao; Là người phát ngôn của ngành Y tế về chủ trương, chính sách, quyết định quan trọng của ngành Y tế; Chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và pháp luật về kết quả hoạt động của ngành và trực tiếp phụ trách các phòng/ đơn vị: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch Tài chính; Thanh tra; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Các bệnh viện tuyến tỉnh, gồm các các lĩnh vực sau:

+ Phụ trách công tác tổ chức cán bộ:

Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên huấn tư tưởng, tổ chức cán bộ, đào tạo, chính sách tiền lương, thi đua – khen thưởng – kỷ luật, nghiên cứu khoa học, sáng kiến….

+ Phụ trách công tác kế hoạch tài chính:

Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý trang thiết bị y tế, công tác xã hội hóa, liên doanh liên kết ngành, tự chủ về tài chính,….);

+ Phụ trách công tác thanh tra: Thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng,…

+ Phụ trách công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Tất cả các lĩnh vực về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản,…

+ Phụ trách công tác An toàn vệ sinh thực phẩm;

 

+ Phụ trách công tác phòng bệnh:

An ninh y tế, dự phòng, phòng chống thảm họa thiên tai, dịch bệnh, củng cố mạng lưới y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế biển đảo, truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh lao động,…

+ Chỉ đạo và phụ trách trực tiếp một số dự án.

2. Ông Nguyễn Trúc Giang – Phó Giám đốc Sở:

Là phó chủ tài khoản cơ quan lĩnh vực khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế, giúp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc chỉ đạo và trực tiếp phụ trách chỉ đạo các phòng/cơ quan/đơn vị: Nghiệp Vụ Y Dược (Công tác Khám chữa bệnh); Phòng Quản lý Bảo hiểm y tế và Hành nghề Y dược; Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp Y,..trực tiếp tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác sau:

+ Phụ trách công tác Nghiệp vụ Y dược (lĩnh vực Y, Y học cổ truyền): Khám, chữa bệnh (cận lâm sàng, lâm sàng), chăm sóc (điều dưỡng, Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng,..), kiểm soát nhiểm khuẩn, bảo vệ môi trường y tế, xử lý chất thải y tế, quân-dân y kết hợp, an ninh quốc phòng, bệnh viện dã chiến, phòng chống thảm họa thiên tai; tìm kiếm cứu nạn, thảm họa, an ninh hàng không, giám định y khoa, pháp Y;

+ Phụ trách công tác Bảo hiểm Y tế - Hành nghề Y dược;

+ Phụ trách công tác hội, đoàn thể:

Công tác công đoàn, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác phong trào văn thể mỹ, dân vận khéo …;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc ủy quyền hoặc phân công; Phụ trách một số dự án khi được Giám đốc Sở phân công.

3. Ông Đỗ Thiện Tùng  – Phó Giám đốc Sở:

Là phó chủ tài khoản cơ quan lĩnh vực dược, Phó chủ tài khoản Văn phòng, giúp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc chỉ đạo và trực tiếp phụ trách chỉ đạo các phòng/đơn vị: Nghiệp vụ Y dược (công tác dược); Văn phòng thuộc Sở Y tế; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm …..trực tiếp tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác sau:

+ Phụ trách công tác Dược (bao gồm dược cổ truyền), vật tư y tế, Mỹ phẩm, Kiểm nghiệm;

+ Phụ trách công tác phòng chống hàng giả, buôn lậu,…

+ Phụ trách công tác văn phòng:

Công tác pháp chế, Cải cách hành chính-ISO, Công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ, thủ tục hành chính công, mua sắm, quản lý tài sản công, chủ trì giao ban Văn phòng khi giám đốc đi vắng, …;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc ủy quyền hoặc phân công; Phụ trách một số dự án khi được Giám đốc Sở phân công.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị Y tế trong tỉnh và các cơ quan có liên quan biết để tiện liên hệ công tác. Thông báo này thay thế thông báo số 2212/TB-SYT ngày 30/10/2019 của Sở Y tế về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban Giám đốc./.

BBT