Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Lãnh đạo đơn vị

Xem với cỡ chữAA

Thông tin lãnh đạo đơn vị

(09:37 | 16/04/2018)

               THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ

        GIÁM ĐỐC SỞ             

 • Họ và tên: TS.BSCKII Hà Văn Phúc
 • Năm sinh: 1967
 • Điện thoại liên lạc: 0915964848
 • Email: hvphuc.syt@kiengiang.gov.vn

               PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ          

 • Họ và tên: BSCKII Nguyễn Trúc Giang
 • Năm sinh: 1966
 • Điện thoại liên lạc: 0918660545
 • Email: ntgiang.syt@kiengiang.gov.vn

                PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ                 

 • Họ và tên: 
 • Năm sinh: 
 • Điện thoại liên lạc: 
 • Email: 

                 

BBT